Zajmujemy się
opracowywaniem:

  • wielobranżowych projektów koncepcyjnych wraz z kosztami szacunkowymi całej inwestycji,

  • programów ogólnych,

  • wielobranżowych projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych, STWOiR, przedmiarów i kosztorysów

  • ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,

  • niezbędnych decyzji administracyjnych w celu uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę

  • opinii i ekspertyz technicznych w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej

EFEKTYWNOŚĆ

Oferujemy Państwu wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej uwzględniającej możliwy wzrost efektywności oczyszczalni ścieków w zakresie skuteczności usuwania związków biogennych: azotu i fosforu.

Realizację dokumentacji poprzedzamy inwentaryzacją stanu obecnego wraz z oceną poprawności przebiegu procesów technologicznych.

Bierzemy udział w realizacji inwestycji od wczesnych pomysłów koncepcyjnych poprzez realizację wielobranżowych dokumentacji budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, po okres budowy oraz rozruch.

Projektujemy i uruchamiamy elementy oczyszczalni ścieków jak np. reaktory beztlenowe, WKFz z instalacją ujmowania i wykorzystania biogazu dla celów energetycznych (produkcja energii elektrycznej i cieplnej).

Prowadzimy nadzory technologiczne nad rozruchami oczyszczalni ścieków, opracowujemy dokumentację rozruchową, tzn.:

  • projekt rozruchu / projekt prób końcowych

  • sprawozdanie z rozruchu

  • instrukcja eksploatacji oczyszczalni ścieków

  • instrukcja stanowiskowa, bhp i ppoż