o-firmieofertagaleriaallprojektyreferencjekontakt/?lg=pl/?lg=en

O FIRMIE

Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej Wadis Spóka z o.o. z Bydgoszczy działa na rynku krajowym od 1991 roku. Powstała w ramach działań prywatyzacyjnych. Pracownicy wywodzą się z dużego państwowego biura projektowego, zajmującego się projektowaniem obiektów komunalnych między innymi systemów dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Zajmujemy się opracowywaniem projektów koncepcyjnych, programów ogólnych, projektów budowlanych i wykonawczych, ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, studiów wykonalności, opinii i ekspertyz technicznych w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej. Prowadzimy rozruchy technologiczne oczyszczalni ścieków, uruchamiamy wszystkie typy oczyszczalni zarówno komunalne (dla miast i gmin) jak i przemysłowe.

Projektujemy i uruchamiamy reaktory beztlenowe do oczyszczania ścieków o dużej zawartości związków organicznych lub przeróbki osadów ściekowych z instalacją ujmowania i wykorzystania biogazu dla celów energetycznych (produkcja energii elektrycznej i cieplnej).

Zdecydowana większość projektów opracowywanych przez Firmę realizowana była z wykorzystaniem funduszów celowych zarówno krajowych jaki Unii Europejskiej. Dokumentację techniczną sporządzamy w języku polskim i angielskim.

POCHODZENIE NAZWY

Ued lub wadi(s) (arab. wadi ="bieg wody") – suche formy dolinne występujące na obszarach suchych, pustynnych, które wypełniają się w czasie pory deszczowej, tworząc wartkie i szerokie rzeki. Doliny uedów zostały wyżłobione w okresie trzeciorzędu i czwartorzędu, kiedy zasięg pustyń był mniejszy, a klimat wilgotniejszy.

Uedy odwadniane są tylko epizodycznie, wypełniają się wodą po większych opadach. Cechują się zróżnicowanż długością, dochodzącą do kilkuset km, miejscami tworzą rozbudowane systemy, łącząc się ze sobą, a także przybierają bieg krótszy lub meandrowy (meander). Uedy są formą często występującą w północnej Afryce (Sahara) i w Azji Południowo-Zachodniej (w Arabii), tu też zostały poznane i opisane. Podobne formy występują również w innych częściach świata, np. w Australii, gdzie angielskim terminem creek określa się zarówno cieki okresowe i epizodyczne, jak i suche doliny, w których one płyną. Geneza uedu jest złożona, część z nich utworzyłaa się w warunkach klimatu suchego, część  zaś to formy reliktowe powstałe w okresach bardziej wilgotnego klimatu, dzięki erozji rzek stale płynących.